REGULAMIN

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Obiekcie. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Obiektu "Tolkmicko Bed & Breakfast".

3. Regulamin jest dostępny do wglądu przy wejściu, w każdym pokoju, a także na stronie Obiektu www.tolkmicko.com 

§2 DOBA HOTELOWA 

1. Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 12:00 dnia następnego.

3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić jak najszybciej. Zastrzegamy prawo do odmowy przedłużenia pobytu w przypadku  wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.

4. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku zalegania z płatnością za dotychczasowy pobyt.

§3 MELDUNEK I REZERWACJA

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.

2. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

3. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w pokoju od godziny 7:00 do godziny 22:00.

4. Możemy odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu obiektu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Obiektu lub innych osobach przebywających w Obiekcie.

5. Zastrzegamy sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.

Rezerwacja jest przyjęta w momencie wpłaty zaliczki w wysokości 30% ceny pobytu, nie mniej jednak niż wynosi opłata za pierwszy dzień pobytu.
Jeżeli pobyt Gościa będzie miał miejsce w sezonie wakacji letnich, ferii zimowych, świąt i tzw. długich weekendów, rezerwacja wymaga wpłaty 100% należności za pobyt.

konto do wpłat: 32 1020 1013 0000 0502 0334 0049 (PKO BP)

Anulacje:

- bezkosztowej anulacji pobytu można dokonać na 14 i więcej dni przed planowanym przyjazdem;
- gdy Gość dokona anulacji między 14 a 7 dniem przez planowanym przyjazdem potrącimy z zaliczki 50% jej wartości;
- w przypadku anulacji w terminie krótszym niż 7 dni przed planowanym przyjazdem wpłacona zaliczka przepada w całości;

8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, nie zwracamy opłaty za daną dobę hotelową. 

§4 USŁUGI

1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie, co umożliwi poprawę standardu świadczonych usług.

3. Zapewniamy Gościom:

- warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

- bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,

- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług,

- sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

4. Dodatkowo na życzenie Gościa, świadczymy nieodpłatnie następujące usługi:

- udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

- budzenie o wyznaczonej godzinie,

- przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie w czasie pobytu Gościa z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Regulaminu,

- przechowanie bagażu Gościa,

- zamawianie transportu i zakup biletów na atrakcje w okolicy.

§5 ODZPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Zastrzegamy sobie prawo obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, możemy odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu. 

4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.

5. Zarządzającemu Obiektem przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi. 

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

1. Za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości odpowiadamy w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną odpowiadamy wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu.

4. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

5. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na naszym parkingu czy poza nim.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

2. W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, przechowamy powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na naszą własność. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§8 CISZA NOCNA

W Obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano. 

§9 REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.

3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług. 

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Akceptujemy obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Obiektu za dodatkową opłatą, jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usuwać wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Obiektu.

2. W Obiekcie i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu pozna wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.

3. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez TOLINVEST MZ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 31/35 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Obiekcie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Obiekt. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

5. Zakazuje się prowadzenia na terenie Obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

6. Zabrania się nadmiernego hałasowania, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.

7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.